Sağlık bilgi platformuı - 24 Nisan 2024, Çarşamba

Gıda güvenliği, coğrafi işaret ve ekonomi

Resim bulunamadı

Prof. Dr. Nevzat Artık’ın değerlendirme yazısını ekte bilgilerinize sunuyoruz:

Coğrafi Ürünler  Zirvesi 28-29 Nisan 2017  tarihinde Ankara’da yapıldı.ATO’nun Ankara Ticaret Odası Congresium’da düzenlenlediği  toplantıya Ankara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü bilimsel destek verdi.Bu amaçla son 2 yılda “Ankara Simidi;Ankara Döneri;Ankara Tava,Erkeç Pastırma  için tescil işlemleri Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü  tarfından hazırlandı ve tüm bu ürünlerin tescil işlemleri tammalanma aşamasında.Bu şekilde bu ürünlerin katma değerinin artırılması ve tanınırlığının sağlanması amaçlandı.Tüm dünyada coğrafi işaretli ürünlerin eşdeğerine göre 2.2 kat daha fazla satıldığı zirvede  gündeme getirildi. Coğrafi Ürünler  Zirvesinde 2 günde konu ile ilgili  bir çok bilimselsunum ve coğrafi ürün sergilenmesi gerçekleştirildi.
Endüstriyel tarım, bizlere kitlesel üretimi, tek tip üretimi, homojenlik ve standartlaşmayı bir “kalite” unsuru olarak öneriyor. Oysa doğa değişkendir; yağmur değişir, rüzgâr değişir, sıcaklık değişir; tohum ve toprak canlıdır, toprakla birlikte tohum da değişir. Birbirine komşu küçük alanlar içinde bile ürünler değişir. Değişmemesi hedef değildir; ilk başından beri geleneksel tarımda ürün daima değişim göstermektedir.
Ekolojik dengenin korunması, insan topluluklarının sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için, su ve toprak kaynaklarını bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilecek en akılcı şekilde kullanmamız gerekiyor, işte bu nedenlerle salt ticari güdülerle tarımsal üretim yapmak imkansız. Bu hassasiyeti destekleyen önemli bir unsur ise Coğrafi İşaret’ler  çok önem taşımaktadır.

ANKARA’nın  COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARI

Coğrafi İşaret Nedir?
Coğrafi İşaret (Cİ), belli bir şehir, bölge veya ülkeye ait özellikleri itibariyle, bu coğrafi alan ile özdeşleşmiş bazı ürünlere (özellikle, gıda ve el işi ürünler için) uygulanabilen özel, ayrıcalık kazandıran bir isimlendirme şeklidir. Cİ kullanımı, ilgili ürüne ait tanımlı özelliklerin gerçekten var olduğunu tescilliyor; örneğin söz konusu ürünün geleneksel yöntemlerle üretildiğini veya coğrafi özelliklere bağlı sıfatları taşıdığını doğrulaması gibi…

COĞRAFI İŞARET İLE ILGILI ÖNEMLİ TANIMLAR

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir
yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaretler
menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılmaktadır.

Menşe Adı
Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden
kaynaklanan bir ürünün tüm veya esas nitelik ile özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü
doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması ve ilgili ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer
işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması ürünün “menşe adını”
belirtir. Menşe adları ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilmezler. Çünkü ürün,
niteliklerini ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde kazanabilir. Menşe adına Finike
portakalı ve Malatya kayısısı örnek gösterilebilir.

Mahreç İşareti
Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan bir ürünün belirgin bir
niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olan ve
üretimi, işlenmesi veya diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge
sınırları içinde yapılan ürüne mahreç işareti denir. Mahreç işaretlerinin, ürünün
özelliklerinden en az biri o yöreye ait olmakla birlikte, yöre dışında da üretilebilmesi söz
konusudur. Mahreç işaretine Antep baklavası, Hereke ipek halısı örnek gösterilebilir.

COĞRAFİ İŞARETİN ÖNEMİ

Coğrafi işaret tescil başvurusu, coğrafi işarete konu olan ürünün üreticisi olan gerçek veya
tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları tarafından
aşağıda belirtildiği şekilde yapılabilir. Coğrafi işaret tescili tek bir üreticinin haklarını değil,
tescil belgesindeki şartlara uygun üretim yapan ve pazarlayanların tümünün haklarını korur.
Coğrafi işaretlerin bu özelliği, coğrafi işaretlerin diğer sınai mülkiyet haklarından en temel
farkını oluşturur. Çünkü coğrafi işaret yöresel, bölgesel ve ülkesel genelliğe sahip olup,
sağladığı hak belli bir kişiye veya bazı kişilere bağlanamaz. Diğer yandan coğrafi işaretlerin
denetim mekanizmasının varlığı diğer sınai mülkiyet haklarından farkını oluşturur.
Coğrafi işaretin amacı, coğrafi işarete konu olan ürünün üretimi, kaynağı gibi bir takım genel
niteliklerine bağlı olarak yerel özelliklerden ötürü belli bir üne kavuşmuş ürünlerin
korunmasını sağlamaktır. Örneğin leblebi için “Çorum leblebisi” ibaresi, halı için “Kars el
halısı” ibaresi, kaymak için “Afyon kaymağı” ibaresi belirli bir kalitenin işareti olarak ortaya
çıkmaktadır.

Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri o yöre adına duydukları güven nedeniyle,
diğer yerlerde üretilenlere tercih edebilirler. Bu nedenle bir ürün için belirli bir kalite ve aitlik
işareti haline gelmiş yer adlarının coğrafi işaret olarak koruma altına alınmasında o yöre
halkının menfaatlerinin korunması açısından büyük fayda vardır.
Coğrafi işaretler, ayrıca, ürüne pazarlama gücü katar ve ürünün gerçek üreticilerini koruyan
kolektif bir hak olduğundan kırsal kalkınmaya aracılık eder ve ülke ekonomisine katkı sağlar.
Coğrafi işaret korumasının amaç ve faydalarından biri de, coğrafi işaret ibarelerinin gerekli
özelliklere haiz olmayan sahte ürünler üzerinde kullanılmasının önüne geçilerek, tüketicinin
yanıltılmasına engel olunması ve coğrafi işaretli ürünün ününden faydalanılmaması
dolayısıyla tüketicinin korunmasına yardımcı olmaktır.

COĞRAFI IŞARET ILE ILGILI AB MEVZUATI

Regulation (EC) 2081/1992(14 July 1992) PDO(Protected denomination of origin) AB Tarımsal Ürünler ve Gıda Maddelerinin Orijin Belgesi ve Coğrafi İşaretlerin Korunması” Hakkında Konsey Direktifi
Regulation (EC) 178/2002 General Food Law Article 8. Protection of Consumer Interests (Misdescription of food)-incorrect origin

(PGO)
Regulation (EC) 2081/1992 PDO(Protected denomination of origin) •EC) No 1068/97 (2), and in particular Article 16
Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of Geographical Indications and Designations of Origin for Agricultural products and Foodstuffs.
•Council Regulation (EC) No 1493/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in wine.
•Council Regulation (EEC) No 1576/89 of 29 May 1989 laying down general rules on the definition, description and presentation of spirit drinks.

PDO (Protected Designation of Origin)
Ait oldukları, yetiştirildikleri, üretildikleri bölgenin karakteristik özellikleri o ürünün en belirgin özelliğidir.
•PDO ürünleri anıldıkları yörede üretilmeli, hazırlanmalı ve işlenmelidir.
•Üretimlerinde geleneksel yöntemlerden yararlanılmalıdır.
•Ürünün hammaddesi de ürüne ismini veren yöreden olmalıdır.
•Ürün kalitesi ve karakteristikleri tümüyle ait olduğu bölgeden kaynaklanmalıdır. (toprak, iklim koşulları, yerel know-how vb gibi)
•Kalamata olives, Prosciutto di Parma, and Parmigiano-Reggiano cheese. In Italian this designation is DOP for food and DOC for wines).
PGI (Protected Geographical Indication)
Bu kategorideki ürünlerin PDO dan farklı olarak yalnızca işleme, üretim veya hazırlama tekniklerinden birisini etikette belirtilen yörede yapmış olmaları yeterlidir.

Hammaddenin yörede yetiştirilmesi veya hazırlanmış olması gerekmez.(produc. Process or prep. den birisi yörede gerçekleştirilmelidir.)
•Anıldıkları coğrafi bölgeye ilişkin esnek bağlantılarla üretici o yöreye özgü ürünlerin kalitesine , saygınlık ve işaretine veya diğer karakteristik özelliklerine fokuslanır.
•    In Italian this designation is IGP for food and IGT for wines)

AB de Coğrafi İşaretlemesi Yapılmış Ürünler
•    Zeytinyağı
•    Şarap
•    Alkollü İçecekler
•    Kanatlı Etleri
•    Tuna Balığı Konservesi
•    Sardunya Balığı Konservesi
•    Süt ve Peynir Ürünleri

COĞRAFİ İŞARET KORUMASININ SAĞLADIĞI HAKLAR

Coğrafi işaret tescili almış ürünün üretimini veya pazarlamasını tescil belgesinde düzenlenen
şartlara uygun olarak herkes yapabilir. Yani tek bir üreticiyi değil, tescil belgesinde belirtilen
şartlarda üretim yapanların veya satışa sunanların tümünü korur. Başvuru sahibinin rolü ise
coğrafi işaretin tescil işlemlerini yürütmek, denetim işlemlerinde görev almaktır. Yani coğrafi
işaret tescilinin ürüne katma değer sağlamasında başvuru sahibi temel rol almakta olup tescil,
başvuru sahibine inhisari hak sağlamaz.
Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil
kapsamındaki ürünleri andıran ya da çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı
veya dolaysız olarak ticari kullanımı hak sahibinin talebi üzerine mahkeme tarafından önlenir.
Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde ürünün başka
yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı veya korunan adın tercümesinin kullanımı
veya ‘stilinde’ ‘tarzında’ ‘tipinde’ ‘türünde’ ‘yöntemiyle’ ‘orada üretildiği biçimde’ veya benzeri
diğer açıklama veya terimlerle birlikte kullanımı hak sahibinin talebi üzerine mahkeme
tarafından önlenir.
Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı
belgede doğal, esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı herhangi
bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi hak sahibinin talebi üzerine mahkeme tarafından
önlenir.
Ürünün kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı
yaratabilecek herhangi bir şekilde sunulması denetime ve yaptırıma tabidir.

COĞRAFİ İŞARET OLARAK TESCİL EDİLEMEYECEK İŞARETLER

Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret olarak tescil edilemez:
• Coğrafi işaret tanımına uymayan adlar ve işaretler,
• Ürünün öz adı olmuş adlar ve işaretler,
• Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki türleri ve çeşitleri,
hayvan soyları veya benzer adlar,
• Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretler,
• Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü’nü kuran anlaşmaya üye ülkelerde korunmayan veya koruması sona ermiş veya kullanılmayan adlar ve işaretler.

COĞRAFİ İŞARET TESCİL SÜRECİ

Tescil başvurusu yapılan coğrafi işaretlere ait bilgiler Enstitü tarafından değerlendirilir.
İhtiyaç duyulduğu takdirde, konuda uzman bir veya birkaç kurum veya kuruluştan görüş
alınır. 555 sayılı KHK’da belirtilen koşulları taşıyan coğrafi işaret başvuruları Resmi
Gazete’de yayımlanır. Menşe adları için Resmi Gazete’de ilan edilmesinin yanında coğrafi
işaretin üretim alanını kapsayan ilde yayımlanan bir yerel gazetede yayımlanır. Mahreç
işaretleri içinse Resmi Gazete ve yerel gazete ilanına ek olarak başvurunun Resmî Gazete’de
ilan edildiğine ilişkin bilgi ilanı, yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük iki
gazeteden birinde ilan yoluyla yayımlanır. Yapılan ilana Resmi Gazete’de ilan tarihten
itibaren altı ay içinde itiraza ilişkin ücret ödenmek şartıyla itiraz edilebilir. İtirazlar
gerekçeleriyle birlikte bu konuda uzman bir ya da birkaç kurum veya kuruluşa gönderilir.
Gelen görüşler doğrultusunda başvurunun tesciline karar verilebilir, başvuru değişikliğe
uğrayabilir ya da reddedilebilir. Başvuru reddedilirse veya değişikliğe uğrarsa bu durum
Resmi Gazete’de ilan edilir. Tescil yayın tarihi itibari ile kesinlik kazanır.
Başvurunun Enstitü tarafından incelenmesi ve itirazların değerlendirilmesi sonucu tescili
uygun bulunan başvuru Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra kesinlik kazanır ve Sicile
kaydedilir.

COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSUNUN YAPILMASI

Coğrafi işaret başvurusu yapılırken aşağıdaki belgelerin Patent Enstitüsüne  verilmesi gerekir:
1) Enstitü internet sitesinde işlem formları arasında yer alan C101 numaralı Coğrafi
İşaret Tescili Başvuru Formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
Coğrafi işaretin adı, coğrafi alanın ismi yer almaksızın sadece ürünün adı yazılmalıdır.
“Malatya Kayısısı” için yapılan coğrafi işaret başvurusunda ürünün adı
“kayısı”dır.
• Başvuruya “menşe adı” veya “mahreç işareti” tanımlarından hangisi uygun ise
yazılmalıdır. Bu seçeneğe ait destekleyici bilgi ve belgelerin de ek olarak sunulması
gerekir.
• Ürünün nitelikleri göz önünde bulundurularak markalama, etiketleme veya işaretleme kullanım biçimlerinden sadece biri belirtilmeli ve bu biçimlere ait bilgilere ve örneklere yer verilmelidir. Tescili talep edilen coğrafi işaretin standart karakterlerde yazılmış bir kelime unsurundan ibaret olmaması ya da kelime unsurunun yanı sıra şekli unsur da içermesi veya kullanım şekli olarak “etiketleme” usulünün seçilmesi hallerinde, ilgili  coğrafi işaret ya da etiket örneğinin 7×7 cm boyutlarında hazırlanarak başvuru ekinde sunulması gerekir.
• Ürünün üretildiği ve ürünün bağının olduğu coğrafi alan ayrıntılı olarak
açıklanmalıdır. Bu bilgiler, gerekiyorsa, harita ile gösterilmelidir.
• Ürünün üretim metodunda ürünün fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve benzeri ilgili
özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler bulunmalıdır. Tescile konu edilen ürünü diğer
yörelerde üretilen benzer ürünlerden ayıran özellikler; üretim alanına ait iklim, toprak ve beşeri faktör özelliklerinin ürün üzerindeki ayırt edici etkileri tüm ayrıntılarıyla bu kısma yazılmalıdır. Bu amaçla daha önce ürünle ilgili yapılmış bilimsel çalışmaların eklenmesi veya böyle bir çalışma yoksa uzman kuruluşlar (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, üniversite, araştırma kuruluşları vb.) ile yapılacak bir çalışmayla başvurunun şekillendirilmesi gerekir.
• Tescil başvurusunda bulunulan ürünlerin ayırt edici özelliğin tespitinde, aynı çeşidin
farklı yerlerde yetiştirilmesi halinde kaynaklandığı coğrafyadan bir farklılık kazanıp
kazanmadığının tespiti için biyokimyasal analizlerin yıl tekrarlı olarak yapılıp
değerlendirilmesi gereklidir.
• Ürüne ait genel üretim metotlarından ziyade, tescile konu varsa ürünün yöreye özgü
özellikler taşıyan üretim metodu, üretimde kullanılan özel araçlar ve özellikleri tüm
detaylarıyla açıklanmalıdır.
• Mahreç işaretine konu ürünün en az bir özelliği belirtilen coğrafi alanda
gerçekleştirilmesi kaydıyla, ürünün diğer yerlerde de üretilmesi mümkündür. Ürünün hangi özelliklerinin yukarıda belirtilen üretim alanı içinde gerçekleştirilmesi gerektiği açıkça
ifade edilmelidir.
• Coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunan, ürünün üretimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri hakkında yeterliğe sahip, yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi birdernek, birlik ve ya benzeri örgütten oluşan tarafsız bir denetim komisyonu oluşturmakla yükümlüdür.
2) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi Enstitüye ibraz edilmelidir.
3) Tescili istenilen menşe adı veya mahreç işaretine ait 15 adet örnek (8×8 cm)
4) Alanında uzman kuruluşların görüşlerinin aşağıdaki unsurları da içerecek şekilde
başvuru formu ekinde sunulması gerekir:
•    Coğrafi işaret tesciline konu ürünün fiziksel, kimyasal ve benzeri ayırt edici özellikleri ile üretim tekniğinin açıklaması.
•    Ürün ile ürünün üretiminin yapılacağı coğrafi alanın bağlantısı, bu bağlantının niteliği ve vazgeçilmezliği, ürünün söz konusu alandan aldığı özelliklerin açıklaması.
5) Ürünün coğrafi işaret tanımına uyduğunu belgele yen dokümanların form ekinde
bulunması gerekir. (Gazete, makale, araştırma yazıları vb.)
6) Vekil ile başvurulacaksa vekaletname ibraz edilmelidir.

COĞRAFİ İŞARETLERİN DENETİMİ

Coğrafi işaret başvurularının en önemli kısımlarından biri de denetim bölümüdür. Denetimin
nasıl yapılacağı ve ürünün hangi özelliklerinin kontrol edileceği ile denetim dönemleri
(üretim, pazarlama, saklama, ambalajlama aşamaları gibi) ve denetleme kriterleri konusunda
açıklayıcı bilgilerin başvuru formunda yer alması gerekir.
Başvuru formunun denetim kısmında coğrafi işareti tescil başvurusu yapan kişinin
oluşturduğu denetim komisyonu tarafından ürünün üretimi, tescilli menşe adı veya mahreç
işaretinin kullanım biçimi, ürün üzerinde belirtilmesi veya etiketleme şekillerini ayrıntılı
olarak denetler. Komisyon üretim durumlarını sürekli kontrol edecektir. Denetim işlemi için
konu ile ilgili uzman ve tarafsız kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapılabilir.
Denetim komisyonu tescil başvurusunda taahhütnameleri bulunan alanında uzman tarafsız
kurum veya kuruluşlarından oluşmalıdır. Taahhütnamede 555 sayılı KHK hükümlerine uygun
olarak yerine getirileceğine ilişkin resmi onaylı olan ve kişi adı belirtilmeyen
http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/commonContent/CAbout internet adresinde
belirtilen örneğe uygun taahhütnamelerin başvuru formuna eklenmesi gerekir.
Denetim komisyonu, görevini tam olarak yerine getirmek için yeterli personel, donanım ve
diğer olanaklara sahip olarak denetimi etkin bir şekilde yapmalıdır. Denetim komisyonu,
üretim aşamalarının yanı sıra şikâyet halinde de denetim yapabilir.
Coğrafi işaretlerden tarım ve gıda ürünlerine ilişkin piyasa denetimi 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince tarım ve gıda ile ilgili coğrafi
işaretlerin kullanımının tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunu Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.
Coğrafi işaretin kullanımına ilişkin denetim raporları her 10 yılda bir Enstitü’ ye ibraz edilir.
Enstitüye ibraz edilen denetim işlemlerinin yeterince ve gereği gibi yerine getirilmemesi
halinde coğrafi işaret tescilinin hükümsüzlüğü mahkemeden talep edilir.

COĞRAFİ İŞARETLER ÜZERİNDE TASARRUF İŞLEMLERİ

Coğrafi işaret lisans, devir, intikal, haciz ve benzeri hukuki işlemlere konu olmaz ve teminat
olarak gösterilmez.

COĞRAFİ İŞARETLERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE HAKKIN SONA ERMESİ

Coğrafi işaret tescili belirli bir süre için yapılmaz. Koruma süresi olmadığından marka
korumasındaki gibi koruma süresinin yenilenmesi de yoktur. Tescil her ne kadar süre
sınırlaması olmadan yapılsa da bazı durumlarda koruma sona erebilir. Sona erme, coğrafi
işaretin hükümsüzlüğüne mahkeme tarafından karar verilmesi ile mümkündür. Mahkeme
karar verirken sınırlı nedenlere dayanabilir. Coğrafi işaret, menşe adı, mahreç işareti tanımına
uymayan işaretler, başvuru hakkına sahip olmayanlar tarafından tescil ettirilmiş coğrafi
işaretler veya başvuru şartlarına uygun olmayan coğrafi işaretlerin tescili halinde
hükümsüzlüğü herkes tarafından ileri sürülebilir. Ayrıca denetim işlemlerinin yeterince
yapılmaması halinde de coğrafi işaretin hükümsüzlüğüne karar verilebilir.

AVRUPA BİRLİĞİ NEZDİNDE COĞRAFİ İŞARET KORUMASI

Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret koruması, menşe adı ve mahreç işareti korumasını konu alan
coğrafi işaret tescilinin temeli 1992 tarih ve 2081/92 sayılı Tüzüğe dayanmaktadır. Bu Tüzük
yerini 20 Mart 2006 tarihinde 510/2006 sayılı Tüzüğe ve bu Tüzük de yerini 1151/2012 sayılı
21 Kasım 2012 tarihli Tüzüğe bırakmıştır. 1151/2012 sayılı Tüzük uyarınca coğrafi işaret
koruması elde etmek isteyen kişiler, öncelikle kendi ülkelerindeki ulusal otoritelere başvuruda
bulunmak zorundadırlar. Ulusal mevzuata göre tescilli coğrafi işaretlerin Avrupa Birliği
nezdinde tescili için AB Komisyonuna başvurulabilir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

•    Coğrafi işaret işlem formları
http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/forms/informationDetail?id=104

•    Coğrafi işaret işlem ücretleri
http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/fees/informationDetail?id=105

•    Ücretler için ödeme yapabileceğiniz banka hesapları
http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/commonContent/BankAccount

•    Başvuru aşamasındaki coğrafi işaretler
http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/geographicalList/

•    Tescilli coğrafi işaretler
 http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/geographicalRegisteredList/

•   AB Komisyonu nezdinde yapılacak başvurulara ilişkin genel bilgiler
 http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm

•   AB Komisyonuna iletilen coğrafi işaret başvurularına ait liste
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jse

Gıda güvenliği, coğrafi işaret ve ekonomi Haberine Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz